Disclaimer

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Disclaimer 

De website van Monument.Poeldonk is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Hoewel de informatie op Monument.Poeldonk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en waarbij Monument.Poeldonk streeft naar de grootste mate van volledigheid in de verzamelde gegevens, kan Monument.Poeldonk geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Monument.Poeldonk kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gegevens op de website. Monument.Poeldonk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Monument.Poeldonk op de website gepubliceerde informatie.

In het kader van de wet op de privacy dient Monument.Poeldonk de bezoeker erop te wijzen dat als er gegevens worden getoond, die betrekking hebben op een bepaald persoon, waarvan deze persoon niet wil dat de bepaalde informatie getoond wordt, dan volstaat een identificeerbaar (mail)-bericht van de betreffende persoon om de genoemde gegevens niet langer zichtbaar te laten zijn voor bezoekers aan Monument.Poeldonk.

Hoewel Monument.Poeldonk ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Monument.Poeldonk wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Indien u van mening bent dat een bepaalde foto en/of tekst ten onrechte is geplaatst, verzoek ik vriendelijk u om mij middels een e-mail daarvan op de hoogte te brengen. Onder vemelding van de betreffende foto en/of tekstpagina.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.